EU:s internationella privat- och processrätt

eu_s_internationella_privat_och_processratt.pdf
Grundstenen för den europeiska integrationen utgörs av de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktioner över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar fler internationella tvister. Dessa leder ofta till processer och domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar. Det är här EU:s internationella privat- och processrätt – Den femte friheten kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna, och numera genom Bryssel I-förordningen, kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelad av en domstol i ett EU- eller EFTA-land, cirkulera fritt, dvs. den kan erkännas och verkställas i dessa länder. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man skall tillämpa för att lösa en internationell tvist, har tillkommit inom ramarna för EG/EU. Denna bok, som är en omarbetning och uppdatering av ”Den femte friheten inom EU – Doms- och lagvalskonventionerna”, behandlar ovan nämnda internationella instrument. Bryssel I-förordningen och Romkonventionen finns med som bilagor i boken. Boken är främst avsedd att användas inom kurser i EG-rätt och internationell handelsrätt. Den kan även användas av den som i sitt yrke behöver få en överblick över detta svårtillgängliga område. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
  • Utgiven: 2010-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Lea Hatzidaki-Dahlström
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144066318
brownebombers.org 2018